Herb Polski

 

Nazwa programu: Elektroniczny Nadawca
Jednostka/ komórka organizacyjna Policji:

Rektorat Akademii Policji w Szczytnie

Imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe:
 
-  administratora:
Komendant-Rektor,

dane kontaktowe: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno;
tel. 47 733 5100
fax 47 733 5675

-  inspektora ochrony danych:
nadkom. Łukasz Stępień
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 
Cele przetwarzania:

realizacja zadań ustawowych Policji z operatorem pocztowym Pocztą Polską S.A.Podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:
 
-  art. 6 ust.1 lit. „c” i „e” RODO


 
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
 
ustawa z dnia 6 kwietnia 2019 r. o Policji (Dz. U. 2021 r. poz. 1882),
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 r. poz. 1320),
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2021 r. poz. 1233),
ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 2020 r. poz. 537),
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2021 r.  poz. 423),
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r.  poz. 305),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 735),
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 2021 r. poz. 534),
ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2021 r. poz. 457),
ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2021 r. poz. 1805),
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2021 r. poz. 1540),
ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129),
ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041),
inne przepisy prawa,
umowa nr 153/70/BŁiI/21/RG (ID nr: 477603/L) z dnia 29.09.2021 roku zawarta pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Pocztą Polską S.A.


Opis kategorii:
 
a) osób, których dane dotyczą:
- osoby fizyczne,

b) danych osobowych:
- imię i nazwisko, adres do korespondencji, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), nazwa instytucji, funkcja lub stanowisko osoby reprezentującej osobę prawną, numer identyfikacji podatkowej.

 


Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych:
 
Dane osobowe są ujawniane Poczcie Polskiej S.A. prowadzącej działalność pocztową w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) – celem wykonania usługi.Gdy ma to zastosowanie, informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi, dokumentację odpowiednich zabezpieczeń:
 
Dane osobowe są przekazywane operatorom pocztowym państw trzecich w przypadku przesyłek zagranicznych.

 

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
 
Dane osobowe przetwarzane w programie Elektroniczny Nadawca usuwane są z programu zgodnie z regulaminami świadczenia usług Poczty Polskiej S.A. po wpływie 410 dni, a w wersji papierowej, zgodnie z przepisami archiwalnymi: zarządzeniem nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji (Dz. Urz. KGP poz. 21), zarządzeniem nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r.
w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP nr 16 poz. 95 z późn. zm.).

 


Prawa osób, do których dane należą:
 
Osoba, do której dane należą posiada prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

dane osobowe w systemie e-Nadawca nie są poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 
każda osoba gdy uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa lub elektronicznie na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/ )
 

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE.L Nr 119 z 04.05.2016, , str. 1, z późn. zm.[1]).[1]Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r. str. 2.