Herb Polski

Akademia Policji w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (posiadającą osobowość prawną). 

Misją Uczelni jest odkrywanie i przekazywanie prawdy z zakresu nauk społecznych w dyscyplinach nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez prowadzenie badań, kształcenie kadr naukowych, doktorantów, studentów, słuchaczy, uczestników kursów i szkoleń oraz jej upowszechnianie.

Akademia Policji w Szczytnie nawiązuje do chlubnych tradycji Polskiej Policji. Uczelnia kultywuje pamięć o poświęceniu polskich policjantów oraz ich zaangażowaniu w walkę o niepodległość Polski.

Z dniem 1 sierpnia 2023 roku zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 14 kwietnia 2023 roku o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez właściwego ministra do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustaw o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 roku poz. 1088) Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zmieniła nazwę na Akademia Policji w Szczytnie.

 

Struktura organizacyjna

Akademia Policji w Szczytnie jest częścią systemu edukacyjnego policjantów w Polsce. Pełni istotną rolą w kształceniu kadr kierowniczych i dowódczych Policji. Na czele uczelni stoi Komendant-Rektor, który reprezentuje ją na zewnątrz, a także bezpośrednio nadzoruje pracę ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych i komórek administracji takich jak.: Rektorat, Dział Kadr, Dział Bezpieczeństwa Informacji, Dział Dyscyplinarny i Kontroli, Dział Komunikacji Społecznej, Zespół Ochrony Pracy, Zespół do spraw Prawnych oraz Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego. Zastępca Komendanta-Prorektor sprawuje bezpośredni nadzór nad Wydziałem Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, Działem Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego i Działem Dowodzenia. Z kolei Kanclerz nadzoruje Kwesturę, Dział Łączności i Obsługi Informatycznej, Dział Inwestycji i Remontów oraz Dział Zaopatrzenia i Transportu a także sekcje: żywnościową, kwatermistrzowską oraz zamówień publicznych. Prorektor ds. rozwoju natomiast nadzoruje pracę Instytutu Koordynacji Badań, Działu Wydawnictw i Poligrafii, Biblioteki oraz Zespołu do spraw Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych.

Akademia Policji w Szczytnie w strukturze organizacyjnej posiada Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, kierowany przez Dziekana. 

 

 

Kampus

Teren, na którym mieszczą się obiekty APwSz to obszar o powierzchni ponad 37 ha. Oprócz budynków dydaktycznych, administracyjnych i gospodarczych mieszczą się na nim: akademiki, hotel dla gości, centrum konferencyjne z salą kinową, biblioteka, strzelnica, a także obiekty sportowe (boiska, pływalnia, siłownia).

Akademia Policji w Szczytnie posiada doskonałą bazę dydaktyczną, w tym ponad 90 sal wykładowych o powierzchni 1553 m2 wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i specjalistyczny. Są to m. in.:

 • Centrum Badań i Rozwoju Kompetencji w Policji,
 • aula im. Władysława Stasiaka,
 • aula im. insp. P.P. dr. praw W.M. Sobolewskiego,
 • aula im. ks. Prałata Zbigniewa J. Peszkowskiego,
 • Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych,
 • Symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych,
 • pracownie specjalistyczne, w tym analizy kryminalnej, języków obcych, zwalczania cyberprzestępczości,
 • sala konferencyjna z pełnym wyposażeniem do tłumaczeń symultanicznych,
 • Centrum Symulacji APwSz. (pomieszczenie do interwencji w ruchu drogowym i udzielania I pomocy ofiarom wypadków, sklep, bar, mieszkanie).

 

Ponadto Akademia Policji w Szczytnie dysponuje:

 • kompleksem strzelnic, w tym strzelnicę do strzelań sytuacyjnych z użyciem amunicji barwiącej,
 • krytą pływalnią,
 • bazą hotelowo-noclegową mogącą pomieścić blisko 1500 osób,
 • stołówką (560 miejsc),
 • Ośrodkiem Konferencyjno-Wypoczynkowym Wałpusz z domkami letniskowymi oraz salą konferencyjną wyposażoną w sprzęt multimedialny, a także wypożyczalnią sprzętu wodno-rekreacyjnego.

 

Uczelnia dysponuje Biblioteką z unikalnym księgozbiorem - ponad 220 tys. woluminów, 176 tytułów czasopism krajowych i 19 tytułów zagranicznych. Ponadto słuchacze mają możliwość skorzystania z 73 stanowisk komputerowych.

APwSz posiada wydawnictwo i drukarnię, dzięki temu prowadzi własną działalność wydawniczą (kilkadziesiąt tytułów rocznie). Publikowane są zarówno skrypty, podręczniki przeznaczone dla słuchaczy, jak i pozycje kierowane do szerszego grona czytelników. Wydawane są trzy czasopisma naukowe: „Przegląd Policyjny”, „Internal Security” i „Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji”. W periodykach publikowane są artykuły o zasięgu międzynarodowym. Dbałość o najwyższe standardy wydawnicze, gwarantująca wysoki poziom naukowy publikowanych artykułów, została doceniona przez grono wybitnych naukowców i specjalistów pracujących w zespołach doradczych oceny czasopism - czasopisma nasze znajdują się w publikowanym przez polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z przypisaną liczbą 70 punktów dla czasopism Internal SecurityPrzegląd Policyjny oraz z liczbą 20 punktów dla czasopisma Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji.

 

Edukacja

Akademia Policji w Szczytnie ma wieloletnie doświadczenia w kształceniu funkcjonariuszy służb mundurowych w Polsce. To jedyna tego typu placówka w kraju, która kształci kadry kierownicze Policji oraz  oficerów Policji. Doświadczeni wykładowcy uczelni prowadzą zajęcia z zakresu nauk prawnych i nauk o bezpieczeństwie oraz przedmiotów typowo zawodowych.
Akademia Policji w Szczytnie jest organizatorem licznych i cieszących się dużym zainteresowaniem konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, warsztatów naukowych, w których udział biorą przedstawiciele instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa publicznego oraz uczelni wyższych krajowych i zagranicznych. Duży wkład merytoryczny podczas tych przedsięwzięć wnoszą doświadczeni dydaktycy i funkcjonariusze innych formacji mundurowych, które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo kraju i które na co dzień współpracują z Policją. Organizowane przedsięwzięcia stanowią ważne forum wymiany wiedzy i doświadczeń.

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o bezpieczeństwie oraz nauki prawne.

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
Logo WBiNP

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych jest jednostką organizacyjną w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej Uczelni, kierowaną przez Dziekana. Wydział prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunku „Nauka o Policji” (profil praktyczny) i „Zarządzanie”, pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” i „Kryminologia”, a także „Informatyka” o specjalności informatyka w bezpieczeństwie na studiach pierwszego stopnia (inżynierskich) oraz studia podyplomowe. 

Jednostkami organizacyjnymi Wydziału w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej są:

 • Instytut Służby Prewencyjnej, w którego skład wchodzą następujące jednostki organizacyjne tego instytutu:
  • Zakład Prewencji i Profilaktyki;
  • Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Publicznym;
  • Zakład Wychowania Fizycznego;
 • Instytut Służby Kryminalnej, w którego skład wchodzą następujące jednostki organizacyjne tego instytutu:
  • Zakład Studiów nad Przestępczością;
  • Zakład Kryminalistyki i Informatyki Śledczej;
 • Instytut Nauk Prawnych;
 • Instytut Nauk Społecznych;
 • Zakład Edukacji Językowej.

Jednostką organizacyjną Wydziału w zakresie działalności administracyjnej jest dziekanat.

Strona internetowa Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych

 

Projekty

Szkoła jest cenionym, liczącym się w kraju i na świecie ośrodkiem badań na rzecz Policji. Część badań prowadzona była we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Niemczech, Anglii, Stanach Zjednoczonych, Francji, na Węgrzech i w Holandii. Tematyka tych badań dotyczyła działań profilaktycznych, nowych modeli kształcenia policyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarządzania jakością.

Strona internetowa Instytutu Koordynacji Badań

 

 

Współpraca z uczelniami i jednostkami Policji w Polsce

Akademia Policji w Szczytnie jest cenionym ośrodkiem kształcącym policjantów w Polsce i na świecie. Uczelnia na co dzień współpracuje z krajowymi uniwersytetami cywilnymi oraz pozostałymi uczelniami kształcącymi służby i formacje mundurowe. Od 9 stycznia 2019 r. Akademia Policji w Szczytnie jest członkiem Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych. Głównym celem forum jest wymiana wiedzy, umiejętności, materiałów szkoleniowych i dobrych praktyk w zakresie szkolenia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, w szczególności związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii kształcenia. Z dniem 31 marca 2022 r. uchwałą Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) nadano Akademii Policji w Szczytnie status uczelni członkowskiej KRASP.

 

 

Współpraca międzynarodowa

Ważnym aspektem funkcjonowania APwSz jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi szkołami i akademiami policyjnymi. Dzięki temu Uczelnia współpracuje z partnerami m. in. z:  Czech, Słowacji, Węgier, USA i Francji.

APwSz jako jedyna szkoła kształcąca policjantów w Polsce przynależy od 2003 roku do Stowarzyszenia Europejskich Szkół Policji (AEPC). Nasza uczelnia bierze aktywny udział w licznych przedsięwzięciach organizowanych przez Agencję UE ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL).

Kolejnym obszarem współpracy zagranicznej jest uczestnictwo Akademii Policji w Szczytnie w wymianach międzynarodowych finansowanych przez Unię Europejską. Szkoła już w 2009 roku uzyskała Kartę Uczelni Erasmusa, umożliwiającą uczestnictwo w działaniach programu. W 2014 roku, wraz z uruchomieniem programu Erasmus+, Akademia Policji w Szczytnie otrzymała Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education). Tym samym uzyskała uprawnienia do uczestnictwa w działaniach programu. Dzięki temu możliwe są wyjazdy w celach edukacyjnych (praktyki, szkolenia) studentów, kadry edukacyjnej. Wspierana jest również budowa partnerstw  pomiędzy uniwersytetami zagranicznymi.

Wysoka jakość usług świadczonych przez Akademię Policji w Szczytnie została doceniona nadaniem certyfikatów: ISO 9001:2015, PN-EN ISO 22000:2006 (HACCP), Natowskiego Kodu Podmiotów Gospodarki Narodowej – Nato Comercial and Government Entity Code (NATO CAGE 2671H) oraz certyfikatu „Uberrima Fide”.

 

Certyfikat