Herb Polski

Administracja o specjalności administracja w bezpieczeństwie
studia I stopnia 

pl

INFORMACJA NA TEMAT KIERUNKU STUDIÓW, SYLWETKA ABSOLWENTA

Celem kształceniu na kierunku studiów „Administracja o specjalności administracja w bezpieczeństwie” jest posiadanie przez absolwenta umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk prawnych i nauk  o bezpieczeństwie.

Absolwent kierunku „Administracja o specjalności administracja w bezpieczeństwie” posiada wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne pozwalające na zajmowanie stanowisk w administracji samorządowej, administracji organów wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej, kierowanie większymi grupami pracowników, podejmowanie odpowiedzialnych decyzji w dziedzinie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Absolwent wyposażony zostaje w rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych i nauk o bezpieczeństwie jako wiodących dyscyplin naukowych.

Zna w pełni terminologię używaną w obrębie administracji (w tym kategorie prawne), rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. Potrafi wskazać specyfikę form organizacyjnoprawnych podmiotów administracji działających w sferze publicznej, rozróżnia ich rolę i zadania, oraz znaczenie w funkcjonowaniu procesów społecznych, ekonomicznych i politycznych.

TYP KANDYDATA, KTÓRY MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O PRZYJĘCIE NA STUDIA

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek „Administracja o specjalności administracja w bezpieczeństwie” może się ubiegać funkcjonariusz i pracownik Policji, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w APwSz, posiadający świadectwo dojrzałości.

FORMA PROWADZENIA STUDIÓW

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata.

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej.

Studia stacjonarne odbywają się w formie zjazdów tygodniowych.

PROCES REKRUTACJI NA STUDIA

Kandydat jest zobowiązany do przystąpienia do etapu rekrutacji, który polega na założeniu konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata na stronie internetowej Uczelni: https://irk.wspol.edu.pl. Po prawidłowym przeprowadzeniu rejestracji, należy:

  • dokonać wyboru odpowiedniego kierunku i formy studiów;
  • dokonać wyboru przedmiotów maturalnych i wprowadzić wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości, na podstawie których zostaną przeliczone punkty rankingowe;
  • wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych.

Osoba, która otrzyma komunikat dotyczący zakwalifikowania na studia na swoje indywidualne konto założone w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, jest zobowiązana do dostarczenia osobistego lub przez osobę upoważnioną (nie należy wysyłać pocztą/kurier) kompletu wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej.

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

  • wypełniona ankieta osobowa (wzór stanowi załącznik do uchwały) wraz ze zdjęciem;
  • kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie skierowania na podjęcie studiów, uwierzytelnionej przez komórkę właściwą do spraw osobowych skierowanego (wzór stanowi załącznik do uchwały);
  • oryginał, odpis (do wglądu) świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wraz z jego kserokopią (tzw. nowa matura);
  • oryginał, odpisu (do wglądu) świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią wraz z jego kserokopią (tzw. stara matura).

ikona Zasady rekrutacji w roku akademickim 2024/2025

ikona Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z przelicznikiem punktowym

ikona pdf Harmonogram rekrutacji w roku akademickim 2024/2025

ikona pdf Raport o skierowanie funkcjonariusza Policji/innych formacji/innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podjęcie studiów

ikona pdf Podanie o skierowanie pracownika Policji/innych formacji/innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podjęcie studiów

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

DANE KONTAKTOWE

Agnieszka Żulińska tel. 47 733 5367, Karolina Ślubowska tel. 47 733 5721

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
Akademii Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

https://wbinp.akademiapolicji.edu.pl/
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.