Herb Polski

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
studia II stopnia 

pl

INFORMACJA NA TEMAT KIERUNKU STUDIÓW, SYLWETKA ABSOLWENTA

Celem kształcenia na studiach o kierunku „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów do pracy w organach ścigania zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości oraz w komórkach administracji publicznej, która realizuje zadania w zakresie cyberbezpieczeństwa, chcących podnieść swoje kwalifikacje w dynamicznie rozwijającym się świecie cyfrowym. Studia wyższe drugiego stopnia realizowane w Akademii Policji w Szczytnie na kierunku „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” są adresowane do wszystkich osób posiadających kwalifikacje pierwszego stopnia, których aktualna i spodziewana praca (służba) będzie związana z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem oraz zwalczaniem cyberprzestępczości.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” będzie posiadał wiedzę z zakresu zwalczania przestępczości w cyberprzestrzeni oraz zabezpieczania dowodów w środowisku cyfrowym. Będzie znał funkcjonalność oprogramowania do analizy śledczej, zarówno jednostek centralnych jak i urządzeń mobilnych. Będzie wiedział jak przeprowadzić analizę poszczególnych elementów struktury systemu operacyjnego, a także znał programowe i sprzętowe systemy przeciwdziałania i wykrywania włamań. Pozna działanie sieci anonimizujących oraz poszczególne elementy ich funkcjonowania. Będzie znał zasady działania rynków finansowych w zakresie kryptowalut oraz funkcjonalność narzędzi do analizy i śledzenia wybranych wirtualnych pieniędzy. Absolwent pozna technologie chmur obliczeniowych, ich prawną regulacje oraz rozwiązania istotne z uwagi na pozyskiwanie dowodów działalności przestępczej z chmur obliczeniowych. Będzie znał organizację i funkcjonowanie podmiotów odpowiedzialnych w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego. Studia pozwolą absolwentowi na zdobycie wiedzy z zakresu nauk społecznych. Absolwent pozna również wybrane zagadnienia socjotechniki oraz inżynierii społecznej, a także tożsamości społecznej użytkownika Internetu oraz negatywnych zjawisk społecznych związanych z informatyzacją.

TYP KANDYDATA, KTÓRY MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O PRZYJĘCIE NA STUDIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” może się ubiegać funkcjonariusz i pracownik Policji zajmujący się przeciwdziałaniem i zwalczaniem cyberprzestępczości, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w APwSz.

FORMA PROWADZENIA STUDIÓW

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata.

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej. 

Studia stacjonarne odbywają się w formie zjazdów tygodniowych.

PROCES REKRUTACJI NA STUDIA

Kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do etapu rekrutacji, który polega na założeniu konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata na stronie internetowej Uczelni: https://irk.wspol.edu.pl. Po prawidłowym przeprowadzeniu rejestracji, należy:

  • dokonać wyboru odpowiedniego kierunku i formy studiów;
  • wprowadzić ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średnią arytmetyczną z przebiegu studiów, na podstawie których zostaną przeliczone punkty rankingowe;
  • wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych.

Osoba, która otrzyma komunikat dotyczący zakwalifikowania na studia na swoje indywidualne konto założone w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, jest zobowiązana do dostarczenia osobistego lub przez osobę upoważnioną (nie należy wysyłać pocztą/kurier) kompletu wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej.

SPOSÓB PRZELICZANIA WPROWADZONYCH WYNIKÓW
(1,5 x ocena na dyplomie) + średnia arytmetyczna z przebiegu studiów

 

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

  • wypełniona ankieta osobowa (wzór określa załącznik nr 2 do uchwały);
  • kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie skierowania na podjęcie studiów, uwierzytelnionej przez komórkę właściwą do spraw osobowych kandydata (wzór określa załącznik nr 5 i 6 do uchwały);
  • oryginał albo odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydanego przez właściwą uczelnię, którą kandydat ukończył;
  • zaświadczenie, potwierdzającego średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń z oceną uzyskanych w ciągu całego toku ukończonych studiów wyższych (wzór zaświadczenia określa załącznik nr 3 do uchwały).

 Zasady rekrutacji w roku akademickim 2024/2025

 Zaświadczenie o średniej arytmetycznej z przebiegu studiów(dot. kandydatów na studia II stopnia)

ikona pdf Harmonogram rekrutacji w roku akademickim 2024/2025

ikona pdf Raport o skierowanie funkcjonariusza Policji/innych formacji/innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podjęcie studiów

ikona pdf Podanie o skierowanie pracownika Policji/innych formacji/innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podjęcie studiów

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

DANE KONTAKTOWE

Anna Bielińska tel. 47 733 57 64, Olga Banat tel. 47 733 5114

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
Akademii Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

https://wbinp.akademiapolicji.edu.pl/
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.