Herb Polski

INFORMACJA NA TEMAT KIERUNKU STUDIÓW, SYLWETKA ABSOLWENTA

Celem kształcenia na kierunku Kryminalistyka w służbie prawa jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów posiadających wszechstronną wiedzę z zakresu ujawniania,  zabezpieczania oraz badania śladów i dowodów przestępstw, wykroczeń, jak również deliktów cywilnych i administracyjnych, do pracy w szeroko rozumianej administracji publicznej – w szczególności w organach ścigania. Kształcenie na kierunku Kryminalistyka w służbie prawa, stanowi także ważny element podnoszenia kwalifikacji zawodowych czynnych funkcjonariuszy służb państwowych (m.in. Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej itp.) w kontekście postępujących zmian prawnych i konieczności pogłębiania wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii i narzędzi stosowanych w kryminalistyce.

Absolwent kierunku Kryminalistyka w służbie prawa będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pożądane do podjęcia zatrudnienia w różnych instytucjach i służbach sektora publicznego (w szczególności w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości) oraz sektora niepublicznego (organizacjach pozarządowych i przedsiębiorcach) realizujących zadania z obszaru kryminalistyki, w tym walki z zagrożeniami bezpieczeństwa i porządku publicznego. Absolwent posiada bowiem zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk prawnych, innych nauk społecznych, jak i powiązanych z kierunkiem studiów, ważną z punktu widzenia kryminalistyki.

TYP KANDYDATA, KTÓRY MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O PRZYJĘCIE NA STUDIA

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek Kryminalistyka w służbie prawa” może się ubiegać funkcjonariusz i pracownik Policji oraz funkcjonariusz i pracownik innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w WSPol, posiadający świadectwo dojrzałości.

FORMA PROWADZENIA STUDIÓW

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata.

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

PROCES REKRUTACJI NA STUDIA

Kandydat jest zobowiązany do przystąpienia do etapu rekrutacji, który polega na założeniu konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata na stronie internetowej Uczelni: https://irk.wspol.edu.pl. Po prawidłowym przeprowadzeniu rejestracji, należy:

  • dokonać wyboru odpowiedniego kierunku i formy studiów;
  • dokonać wyboru przedmiotów maturalnych i wprowadzić wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości, na podstawie których zostaną przeliczone punkty rankingowe;
  • wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych.

Osoba, która otrzyma komunikat dotyczący zakwalifikowania na studia na swoje indywidualne konto założone w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, jest zobowiązana do dostarczenia osobistego lub przez osobę upoważnioną (nie należy wysyłać pocztą/kurier) kompletu wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej.

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

  • wypełniona ankieta osobowa (wzór stanowi załącznik do uchwały) wraz ze zdjęciem;
  • kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie skierowania na podjęcie studiów, uwierzytelnionej przez komórkę właściwą do spraw osobowych skierowanego – dotyczy wyłącznie kandydatów funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych skierowanych na studia (wzór stanowi załącznik do uchwały);
  • oryginał, odpis albo uwierzytelniona kopia świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią (w przypadku „starej matury”).

 

ikona pdf Zasady rekrutacji w roku akademickim 2024/2025

 Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z przelicznikiem punktowym

ikona pdf  Harmonogram rekrutacji w roku akademickim 2024/2025

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

 

DANE KONTAKTOWE

Justyna Kurowska tel. 47 733 51 16, Natalia Szwejkowska tel. 47 733 51 12

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
Akademii Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

https://wbinp.akademiapolicji.edu.pl/
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.