Herb Polski

Napis Akademia Z dniem 1 sierpnia br. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie stała się Akademią Policji w Szczytnie. Z tej okazji na Auli imienia Władysława Stasiaka odbyła się odprawa służbowa policjantów, kadry dydaktycznej  i pracowników cywilnych z kadrą kierowniczą na czele z Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie nadinsp. dr hab. Iwoną Klonowską. To historyczny moment i duży krok w historii Uczelni.

Nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie przywitała wszystkich gości biorących udział w odprawie służbowej, a następnie przekazała głos Prorektor ds. rozwoju Akademii Policji w Szczytnie mł. insp. dr Monice Porwisz.

Pani Prorektor w swoim wystąpieniu przedstawiła jakie m. in. warunki należało spełnić aby stać się akademią. Uczelnia akademicka to taka, która prowadzi działalność naukową i posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 1 dyscyplinie. W Akademii Policji w Szczytnie są to dyscyplina nauki o bezpieczeństwie (kategoria A) oraz dyscyplina nauki prawne (kategoria B+). Tym samym Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o bezpieczeństwie oraz nauki prawne.

W dalszej części odprawy wyświetlono specjalnie przygotowany na tą okazję film pokazujący zmiany jakie nastąpiły przez ponad 30-lat istnienia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która z dniem 1 sierpnia br. stała się Akademią Policji w Szczytnie.

Następnie głos zabrała Pani Komendant-Rektor, która w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że Akademia Policji w Szczytnie ma olbrzymi potencjał i osiągnięcia, które w pełni uzasadniają zmianę nazwy. To z kolei podkreśla naukowy profil działalności Uczelni, przejawiający się w realizowaniu przedsięwzięć badawczych.  Zmiana nazwy jest również zgodna z założeniami Uczelni dotyczącymi kierunku jej rozwoju. Uczelnia planuje bowiem systematycznie rozszerzać ofertę dydaktyczną o kierunki studiów umożliwiające uzyskanie nowych kompetencji. W dalszej części swojego przemówienia Pani generał podziękowała podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażejowi Pobożemu oraz Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. dr Jarosławowi Szymczykowi za pomoc w dążeniu do zmiany nazwy Uczelni. Na koniec przemówienia nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska serdecznie podziękowała całej kadrze dydaktycznej, komórkom sztabowym oraz pionowi logistycznemu dzięki którym zmiana nazwy stała się faktem.

Kolejno głos zabrali Zastępca Komendanta-Prorektor Akademii Policji w Szczytnie insp. dr Andrzej Żyliński oraz Kanclerz Akademii Policji w Szczytnie insp. Agnieszka Leśniewska, którzy w swoich wystąpieniach  również podziękowali całej kadrze za wkład włożony w dążeniu do stania się Akademią Policji w Szczytnie.

Wczorajsza odprawa to bardzo ważny moment dla naszej Uczelni i uznanie dotychczasowego dorobku Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.  Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu i wspierali Uczelnię w tym procesie.

Przypomnijmy!!!

14 kwietniu br. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Ustawę o zmianie nazwy Uczelni, a 11 maja Senat Rzeczypospolitej Polskiej przegłosował jej wdrożenie. Natomiast 29 maja 2023 r. w Koszalinie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Tekst: DKS Akademii Policji w Szczytnie
Foto/Film: Adam Gewartowski DKS Akademii Policji w Szczytnie