Herb Polski

W dniach od 5 do 6 września 2023 r., w Akademii Policji w Szczytnie, odbyła się konferencja naukowa pt. „Naukowo-praktyczne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Celem konferencji była wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczych, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach wskazanych obszarów tematycznych. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Służby Prewencyjnej Akademii Policji w Szczytnie.

Uroczystego otwarcia konferencji w imieniu Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie nadinsp. dr. hab. Iwony Klonowskiej dokonał Zastępca Komendanta-Prorektor insp. dr Andrzej Żyliński. Pan Komendant przywitał przybyłych gości, prelegentów, kadrę dydaktyczną oraz słuchaczy i studentów Akademii Policji w Szczytnie. Komendant zaznaczył również, że podejmowane na konferencji tematy mają istotne znaczenie nie tylko dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale również dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Organizacja takich przedsięwzięć służy wymianie doświadczeń, co jest niezwykle istotną kwestią dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienia spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym. Konferencja podzielona została na cztery panele tematyczne, których moderatorami byli: dr hab. Jarosław Radosław Truchan - profesor Akademii Policji w Szczytnie, dr hab. Agata Tyburska - profesor Akademii Policji w Szczytnie, mł. insp. dr Monika Porwisz - Prorektor ds. rozwoju Akademii Policji w Szczytnie i nadkom. dr Adam Płaczek – Dyrektor Instytutu Służby Prewencyjnej Akademii Policji w Szczytnie. 

Jako pierwszy głos zabrał insp. Robert Koźlak z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W swoimi wystąpieniu prelegent przedstawił bezpieczeństwo ruchu drogowego jako priorytet strategii Unii Europejskiej odnosząc się do rzeczywistości na przestrzeni ostatnich lat w Polsce. Następnie głos zabrał Pan Jacek Zalewski – prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podkreślając rolę organizacji pozarządowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kolejny z prelegentów reprezentujący służbę Inspekcji Transportu Drogowego Pan Rafał Pudelski – Naczelnik Wydziału Inspekcji Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, przytoczył praktyczny wymiar manipulacją w tachografach, odnosząc się do bezpieczeństwa na drogach, szkoleń krajowych i zagranicznych na przestrzeni lat.  Pan Karol Frąckiewicz z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, w swoim wystąpieniu odniósł się do utrudnień w ruchu drogowym wynikających z zadań zarządców dróg. Kolejni prelegenci to funkcjonariusze wydziałów ruchu drogowego m.in. z garnizonu małopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz stołecznego, którzy przedstawili stan bezpieczeństwa w swoich województwach. Pierwszy panel konferencji zakończyło wystąpienie prof. dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowskiego z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu na temat zagrożeń hybrydowych dla systemu transportowego w aspekcie bezpieczeństwa gospodarczego i militarnego.

Drugi panel dotyczył wybranych aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego, które rozpoczęło wystąpienie kom. Grzegorza Kamińskiego z Akademii Policji w Szczytnie, nt. „Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego”. Kolejnymi prelegentami byli dr Krzysztof Głowiński z Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, z wystąpieniem nt.  „Świadomość wpływu jazdy z prędkością większą od dozwolonej administracyjnie na zagrożenia w ruchu drogowym”, Marcin Kiwit z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie z wystąpieniem nt. „Szczególna ostrożność i ograniczone zaufanie jako filar bezpieczeństwa ruchu drogowego - sposób ujęcia w obowiązujących przepisach, praktyka drogowa oraz orzecznictwo” oraz mł. asp. Łukasz Trzeciak z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie prezentując zagrożenia i ochronę dzieci przewożonych w samochodach osobowych. Pierwszy dzień konferencji zakończył się dyskusją oraz pytaniami skierowanymi do prelegentów, a także podsumowaniem Zastępcy Dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP - insp. Roberta Koźlaka oraz nadkom. dr. Adama Płaczka – Dyrektora Instytutu Służby Prewencyjnej Akademii Policji w Szczytnie. 

Drugi dzień konferencji naukowej rozpoczął panel nt. „Badawczo-naukowych aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego”, którego moderatorem była mł. insp. dr Monika Porwisz – Prorektor ds. rozwoju Akademii Policji w Szczytnie, a sekretarzem panelu był nadkom. dr Łukasz Foryś z Akademii Policji w Szczytnie. Pani dr Klaudia Kwapisz z Działu Zarządzania Programami i Projektami na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przedstawiła zagadnienia na temat realizacji prac badawczo-rozwojowych w zakresie bezpieczeństwa. Jako drugi głos zabrał dr hab. inż. Tomasz Kamiński z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, przedstawiając bardzo ciekawe wyniki badań dotyczących oznakowania dróg znakami o zmiennej treści. Kolejnym prelegentem był mgr inż. Dariusz Bułka-Cybid z wystąpieniem nt. „Fuzja technik obrazowania 3D i symulacji narzędziem do analiz przebiegu wypadków drogowych i działań na rzecz bezpieczeństwa”. Jako ostatni w tym panelu wystąpił nadkom. dr Andrzej Pogorzelski – Akademia Policji w Szczytnie, prezentując nowoczesne technologie i kierunki badań w obszarze ruchu drogowego na przykładzie działalności Akademii Policji w Szczytnie.

Ostatni - czwarty panel, ukierunkowany był na czynności ratownicze na miejscu zdarzeń komunikacyjnych. Pan bryg. mgr inż. Marek Chwała – Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie poruszył bardzo istotne kwestie współdziałania służb podczas działań ratowniczych w kontekście bezpieczeństwa ratowników. Następnie kpt. dr inż. Rafał Wróbel oraz kpt. mgr inż. Mateusz Banas z Akademii Pożarniczej, przedstawili rolę Państwowej Straży Pożarnej przy zdarzeniach na drodze na podstawie wybranych zagadnień. Kolejni prelegenci to kom. Grzegorz Janik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, który zaprezentował postępowanie ratownicze wobec poszkodowanych posiadających przy sobie broń oraz kom. Rafał Meler z Akademii Policji w Szczytnie, prezentując aktualne zalecenia dotyczące przygotowania do transportu poszkodowanych z urazami kręgosłupa szyjnego.

Na zakończenie konferencji moderator panelu nadkom. dr Adam Płaczek – Dyrektor Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji
w Szczytnie, przekazał głos insp. dr. Andrzejowi Żylińskiemu, który w imieniu Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie podsumował konferencję i podziękował uczestnikom oraz prelegentom za udział w tym przedsięwzięciu.

 

Tekst: nadkom.  dr Łukasz Foryś
Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz