Herb Polski

Plakat 8 września 2023 r., w Akademii Policji w Szczytnie, odbyła się konferencja naukowa pt. „Zagrożenia przestępczością korupcyjną perspektywa instytucjonalna”. Celem konferencji było przedstawienie zidentyfikowanych obszarów zagrożeń korupcyjnych z perspektywy zewnętrznej i wewnętrznej organizacji, omówienie aktualnych trendów przestępczości korupcyjnej oraz tendencje rozwoju tego zjawiska a także szanse i zagrożenia dla organizacji wynikające z wprowadzenia instytucji sygnalisty. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Służby Kryminalnej Akademii Policji w Szczytnie oraz Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Zastępca Komendanta-Prorektor Akademii Policji w Szczytnie insp. dr Andrzej Żyliński, który przywitał przybyłych gości, prelegentów, kadrę dydaktyczną oraz słuchaczy Akademii Policji w Szczytnie. Pan Komendant podkreślił, że korupcja nie jest zjawiskiem nowym, jest postrzegana jako realne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania państwa prawa i jego gospodarki. Od wielu lat zjawisko to jest przedmiotem szerokiego zainteresowania specjalistów i badaczy tej dyscypliny. Jej niekorzystny wpływ na społeczeństwo jest bezsporny, a wśród negatywnych konsekwencji wystąpienia łapownictwa wymienia się najczęściej spowalnianie gospodarki stanowiącej podstawę rozwoju ekonomicznego państwa, osłabienie demokracji, niszczenie zaufania do instytucji państwowych, samorządowych, a także powodowanie szkody dla szeroko pojętej sprawiedliwości społecznej. Następnie uczestników konferencji powitała również Zastępca Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji kom. Ewelina Mączkorowska.

Konferencja podzielona została na trzy panele tematyczne, których moderatorem był dr hab. Wiesław Jasiński – profesor Akademii Policji w Szczytnie. Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego dr hab. Jacek Jastrzębski – profesor Uniwersytetu Warszawskiego. W swoimi wystąpieniu prelegent przedstawił zagadnienie współpracy Policji i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zwalczaniu przestępczości na rynku finansowym. Następnie głos zabrał Pan dr hab. Wiesław Jasiński – profesor Akademii Policji w Szczytnie, omawiając zgłaszanie naruszeń prawa w odniesieniu do systemu wykrywania przestępstw oraz praktyczne możliwości wykorzystywania sygnalizowania.

Pierwszy panel konferencji dotyczył aktualnych trendów w obszarze przestępczości korupcyjnej, gdzie rozpoczynającymi ów panel byli reprezentujący Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dr Maciej Marmola i dr Agata Olszanecka-Marmola. Prelegenci przybliżyli uczestnikom zjawisko psychologii zachowań korupcyjnych na podstawie przeprowadzonych badań. W następnej kolejności wydarzenie uświetnił swoim referatem dr hab. Andrzej Buszko – profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prelegent omówił zwalczanie korupcji w obrocie gospodarczym versus zwalczanie korupcji w administracji państwowej i samorządowej. Ponadto przedstawił ocenę poziomu skomplikowania modus operandi i możliwości rozpoznania obu kategorii. Pan Profesor odniósł się również do imigracji uchodźców, kryzysu energetycznego i surowcowego oraz innych skutków wojny na Ukrainie w kontekście efektywności zwalczania korupcji w obrocie gospodarczym i administracyjnym.

Drugi panel dotyczył identyfikowania zagrożeń korupcyjnych wewnątrz organizacji, a rozpoczął go nadkom. Piotr Kowalski – Radca Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji, omawiając działalność Policji w wybranych obszarach zwalczania przestępczości ekonomicznej. Kolejnym z prelegentów był kpt SG Paweł Brzozowski – Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, który przedstawił zagadnienie nadzoru służbowego, działania komórek do spraw wewnętrznych, składanie oświadczeń majątkowych i inne metody przeciwdziałania korupcji w Straży Granicznej. Panel zamknęło wystąpienie ppłk. Marcina Kamińskiego – Zastępcy Szefa Oddziału 2 Zarządu II Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, na temat roli Żandarmerii Wojskowej w zwalczaniu korupcji w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ostatni panel konferencji dotyczył szans i zagrożeń dla organizacji wynikających z wprowadzenia instytucji sygnalisty. Pierwszym z panelistów był dr Artur Kołdys – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Śledczego Delegatury CBA w Białymstoku, który przedstawił uprawnienia, strukturę i działanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jako drugi zabrał głos mł. insp. dr inż. Michał Bukowski – Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej Akademii Policji w Szczytnie, prezentując zgromadzonym zagadnienie wymiany doświadczeń między formacjami w zakresie skutecznych sposobów przeciwdziałania i wykrywania korupcji funkcjonariuszy.

Na zakończenie konferencji głos zabrał mł insp. dr Michał Bukowski – Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, który w imieniu Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie nadinsp. dr hab. Iwony Klonowskiej dokonał podsumowania konferencji i podziękował uczestnikom oraz prelegentom za udział w tym przedsięwzięciu.

Tekst: kom. Karolina Sałkowska ZSnP ISK WBiNP APwSz
Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz