Herb Polski

W dniach od 4 do 15 września w Akademii Policji w Szczytnie realizowane było szkolenie praktyczne z zakresu informatyki kryminalistycznej i cyberprzestępczości. W procesie rozwijania umiejętności uczestników szkolenia aktywny udział brali dwaj trenerzy: Yves Vandermeer z Europejskiej Grupy ds. Szkoleń i Edukacji w Obszarze Cyberprzestępczości (ECTEG) oraz nadkom. dr Paweł Olber z Zakładu Kryminalistyki i Informatyki Śledczej Instytutu Służby Kryminalnej Akademii Policji w Szczytnie.

Uroczystego rozpoczęcia szkolenia w imieniu pani Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie nadinsp. dr. hab. Iwony Klonowskiej dokonał Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej mł. insp. dr Michał Bukowski.

Szkolenie z zakresu informatyki kryminalistycznej oraz cyberprzestępczości stanowi kompleksowy program edukacyjny, który koncentruje się na dogłębnej analizie i interpretacji dowodów cyfrowych w kontekście zwalczania cyberprzestępczości. Głównym celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do rzetelnego i skutecznego badania cyfrowych nośników danych.

Intensywny program szkoleniowy umożliwia zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie identyfikacji, zabezpieczania oraz analizy śladów cyfrowych, które stanowią kluczowy element w walce z cyberprzestępczością. Opracowane ćwiczenia i studia przypadków pozwalają na praktyczne wykorzystanie narzędzi informatyki kryminalistycznej, a także nabycie umiejętności niezbędnych do przedstawienia skomplikowanych dowodów cyfrowych w postaci jasnych i wiarygodnych informacji. Przedmiotowe szkolenie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości badań cyfrowych nośników danych i efektywnego ścigania sprawców cyberprzestępstw.

Organizacja szkolenia możliwa była dzięki ogromnemu wsparciu ze strony Europejskiej Grupy ds. Szkoleń i Edukacji w Obszarze Cyberprzestępczości (ECTEG). Grupa ECTEG udostępniła znaczące zasoby w postaci trenera, materiałów szkoleniowych oraz specjalistycznej wiedzy. Współpraca Akademii Policji w Szczytnie z grupą ECTEG stanowi kluczowy element sukcesu wspomnianego przedsięwzięcia, umożliwiając podniesienie kompetencji przedstawicielom organów ścigania.

Tekst i foto: nadkom. Paweł Olber ZKiIŚ ISK WBiNP APwSz/Jacek Konieczny DKS APwSz