Herb Polski

Dzisiaj, 15 września 2023 r., w Akademii Policji w Szczytnie odbył się egzamin kończący szkolenie zawodowe podoficerskie. Do egzaminu przystąpiło 48 słuchaczy, którzy przez ostatnie 3 tygodnie – 15 dni szkoleniowych, doskonalili oraz zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne w służbie.

Celem szkolenia jest przygotowanie policjanta do realizacji zadań służbowych na stanowisku, na którym są wymagane kwalifikacje zawodowe podoficerskie. Szkolenie odbywa się w systemie stacjonarnym.  Program szkolenia obejmuje piętnaście jednostek modułowych realizowanych w trakcie 115 godzin lekcyjnych.

Program szkolenia zawodowego podoficerskiego realizowany jest na podstawie Decyzji Nr 259 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podoficerskiego (Dz. Urz. KGP 2023, poz. 70). Program szkolenia obejmuje 15 tematów głównych, z których każdy zawiera poszczególne zagadnienia obejmujące daną tematykę. W programie szkolenia zawarte są treści dotyczące m.in.: praw człowieka i etyki zawodowej policjanta; wybranych zagadnień z zakresu prawa wykroczeń; wybranych zagadnień z zakresu postępowania przygotowawczego; wybranych zagadnień prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego; wybranych zagadnień z zakresu ruchu drogowego; zagrożeń w cyberprzestrzeni; pierwszej pomocy czy wyszkolenia strzeleckiego.

W trakcie szkolenia słuchacz podlega ocenie, która obejmuje przyswojenie wiedzy i opanowanie umiejętności, określonych w programie szkolenia. Nabywana przez słuchaczy wiedza i umiejętności podlegają ocenie bieżącej i okresowej. Szkolenie kończy się egzaminem końcowym z zakresu szkolenia zawodowego podoficerskiego. Egzamin końcowy jest przeprowadzany w formie testu wiedzy, który składa się z 40 pytań testowych. Absolwent szkolenia otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia zawodowego podoficerskiego, zawierające ogólny wynik nauki wynikający ze średniej arytmetycznej wszystkich pozytywnych ocen okresowych oraz ocenę z egzaminu końcowego, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych podoficerskich.

Tekst: DKS APwSz
Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz