Herb Polski

18 września br. w murach Akademii Policji w Szczytnie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo dokumentów publicznych. Konferencję patronatem honorowym objął Pan Mariusz Kamiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Konferencję w imieniu Pani Komendant-Rektor – nadinsp. dr hab. Iwony Klonowskiej otworzył Zastępca Komendanta-Prorektor insp. dr Andrzej Żyliński. Pan Komendant na wstępie podziękował  Panu Mariuszowi Kamińskiemu – Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracjiza objęcie naszej konferencji patronatem honorowym. Następnie przywitał zaproszonych gości,  przedstawicieli naszych partnerów i uczelni współpracujących.

Wśród zaproszonych gości w konferencji uczestniczyli: Pan Piotr Ciompa – Prezes Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.; Pan Marek Borowski – Naczelnik Wydziału Dokumentów Publicznych Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA, Przewodniczący komisji ds. dokumentów publicznych, który odczytał list Pani Beaty Stępińskiej – Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA; Pan Piotr Gajewski – Dyrektor Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA; Pan podinsp. Marek Szczepański – Zastępca Naczelnika Wydziału Badań Dokumentów i Informatyki Śledczej CLKP, który odczytał list Pani insp. dr n. o zdr. Anety Pawlińskiej – Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji; Pan płk SG Adam Pacuk – Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie; Pani Monika Krasińska – Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych, która odczytała list Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Pana Jana Nowaka.

Prelegentami konferencji byli: Pan prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Kierownik Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Pan dr hab. Dariusza Zuba, prof. Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie; Pani Aleksandra Grynkiewicz – Doradca Zarządu ds. szkoleń i ekspertyz PWPW S.A., Redaktor Naczelna kwartalnika Człowiek i Dokumenty PWPW S.A; Pan Jacek Barwicki – Główny specjalista ds. szkoleń PWPW S.A.; Pan ppłk SG Krzysztof Ślaski – Kierownik Zespołu Kryminalistyki Zakładu Prawa i Kryminalistyki Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie i Pan ppłk SG Jacek Ciunel starszy wykładowca Zespołu Kryminalistyki Zakładu Prawa i Kryminalistyki Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie; Pani nadkom. Anna Przewor – radca Zespołu Międzynarodowej Współpracy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości; Pan dr Tomasz Dziedzic – z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie; kom. Marcin Lemieszekekspert Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji.

Dokumenty publiczne stanowią nieodłączny atrybut naszego funkcjonowania w życiu osobistym i zawodowym. To dokumenty wydawane przez organy administracji publicznej, przygotowywane według wzorów, określonych w przepisach prawa, służące przede wszystkim identyfikacji osób i rzeczy lub potwierdzające stan prawny. Nie ulega wątpliwości, że liczba przypadków naruszenia bezpieczeństwa dokumentów publicznych stale rośnie. Co roku odnotowuje się kilkadziesiąt tysięcy przestępstw związanych z podrabianiem dokumentów czy zbywaniem dokumentów tożsamości lub z wykorzystaniem replik tych dokumentów (tzw. dokumentów kolekcjonerskich). Z użyciem podrobionych, przerobionych czy wręcz fikcyjnych dokumentów popełniane są kolejne przestępstwa polegające chociażby na wyłudzeniu kredytu czy pożyczki, otwarciu rachunku bankowego, prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie nieprawdziwych danych, co z kolei może wiązać się z przestępstwami o charakterze ekonomicznym (np. wyłudzeniami podatku VAT etc.), kończąc na założeniu konta lub profilu w portalu internetowym.

Aby sprawnie zwalczać tego rodzaju przestępczość, należy posiadać wykwalifikowaną kadrę i sukcesywnie powiększać możliwości współpracy międzyinstytucjonalnej. Dlatego też, aby sprostać oczekiwaniom Akademia Policji w Szczytnie prowadzi studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa dokumentów publicznych dedykowane dla funkcjonariuszy i pracowników instytucji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz instytucji zajmujących szeroko pojętą pracą nad dokumentami zabezpieczonymi. Właśnie zakończyła się  czwarta edycja przedmiotowych studiów, a konferencja połączona została z oficjalnym zakończeniem i podsumowaniem IV edycji tych studiów. Studenci otrzymali listy gratulacyjne oraz upominki. Konferencja miała na celu wymianę poglądów oraz doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa dokumentów publicznych w Polsce.

Kolejna – piąta edycja - studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa dokumentów publicznych rusza już w październiku br.

Współorganizatorem przedsięwzięcia były następujące instytucje: Departament Spraw Obywatelskich oraz Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Moderatorami konferencji byli: mł. insp. dr inż. Michał Bukowski-Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski-Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego-Kierownik Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Dariusz Zuba z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

 

Tekst: Błażej Jewartowski ZKiIŚ ISK WBiNP
Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz