Herb Polski

W dniach 9-10 listopada 2023 r. w siedzibie Greckiej Komendy Głównej Policji odbyło się międzynarodowe spotkanie ekspertów ds. cyberprzestępczości. W spotkaniu uczestniczył nadkom. dr Paweł Olber – adiunkt Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie.

Międzynarodowe spotkanie robocze ekspertów ds. cyberprzestępczości poświęcone zostało analizie i omówieniu najnowszych trendów oraz strategii zwalczania przestępczości w cyberprzestrzeni.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele organów ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej. Organizatorem spotkania była Europejska Grupa ds. Szkoleń i Edukacji w Obszarze Cyberprzestępczości (ECTEG).

W trakcie spotkania przedstawione zostały materiały szkoleniowe grupy ECTEG oraz narzędzia informatyki kryminalistycznej wykorzystywane przez organy ścigania na rzecz skutecznego zwalczania cyberprzestępczości. Uczestnicy spotkania uczestniczyli m.in. w warsztatach dotyczących zabezpieczania dowodów cyfrowych z uruchomionych systemów komputerowych.

W ramach prowadzonych dyskusji podkreślono potrzebę kontynuacji wzmożonej współpracy międzynarodowej, wymiany informacji oraz dalszej inwestycji w edukację w obszarze zwalczania zjawiska cyberprzestępczości. Współpraca, innowacje technologiczne i edukacja stanowią bowiem kluczowe elementy skutecznej strategii zwalczania cyberprzestępczości w dynamicznym środowisku cyfrowym. 

Zagadnienia będące przedmiotem spotkania są zbieżne z zadaniem badawczym realizowanym w Akademii Policji w Szczytnie pt. Zastosowanie konwolucyjnych sieci neuronowych w kryminalistycznych badaniach informatycznych w zakresie rozpoznawania zawartości obrazów i ich klasyfikacji, kod zadania: 1/NP/2021/PO.

Udział w konferencji został sfinansowany przez Europejską Grupę Szkoleniową i Edukacyjną ds. Cyberprzestępczości – ECTEG.

Tekst i foto: nadkom. dr Paweł Olber ISK WBiNP APwSz