Herb Polski

Od 20 do 24 listopada 2023 r. w Akademii Policji w Szczytnie realizowano kurs specjalistyczny dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Celem kursu jest przygotowanie policjanta, pełniącego rolę przełożonego, do budowania prawidłowych relacji w podległym mu zespole.

Szkolenie realizowane było w Centrum Badań i Rozwoju Kompetencji w Policji, funkcjonującym w ramach Akademii Policji w Szczytnie, przez psychologów Instytutu Nauk Społecznych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych APwSz podinsp. dr Agnieszkę Szołtek i podinsp. Agnieszkę Bonus-Dzięgo.
Celem kursu jest rozwijanie technik efektywnej komunikacji oraz umiejętności określania zasad wzajemnej współpracy, szczególnie w prowadzeniu rozmów z podwładnymi w sytuacjach zawodowych. Przedsięwzięcie realizowane jest w formie warsztatowej, z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników kursu, co sprzyja praktycznej nauce umiejętności rozwiązywania problemów w służbie, a także wymianie doświadczeń zawodowych.
Uczestnikami kursu są funkcjonariusze, których staż na stanowisku kierowniczym nie przekracza 3 lat oraz osoby przewidywane do objęcia stanowiska kierowniczego.
Podczas kursu realizowane są także treści programowe odnoszące się do zasad etyki zawodowej, praw człowieka i równego traktowania, zakazu dyskryminacji, obowiązku zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym zasad komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami oraz tematyki przeciwdziałania korupcji.

 

Tekst: Instytutu Nauk Społecznych WBiNP APwSz/DKS APwSz
Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz