Herb Polski

W poniedziałek, 5 lutego 2024 r., kadra kierownicza Akademii Policji w Szczytnie uczestniczyła w doskonaleniu lokalnym pod nazwą „Kapitał Intelektualny Policji”, zorganizowanym przez Instytut Nauk Społecznych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie.

Szkolenie rozpoczęła mł. insp. dr Anna Zubrzycka – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych APwSz. Podczas swojego wystąpienia Dyrektor INS przedstawiła główny zamiar szkolenia oraz inne przedsięwzięcia szkoleniowe, przygotowane na potrzeby kadry kierowniczej Uczelni. W dalszej części szkolenia dr. hab. Marian Mroziewski z Instytutu Nauk Społecznych APwSz przeprowadził wykład pod tytułem: „Determinanty, struktura i funkcje kapitału intelektualnego Policji”, które dotyczyły funkcji kapitału intelektualnego Polski oraz aktywów intelektualnych Policji w kształtowaniu potencjału społecznego uznawanego za podstawowy walor zdolności konkurencyjnych kraju, ciągłości jego działania, odporności na zagrożenia oraz zdolności formacji do wykonywania ustawowej misji w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego w długim okresie.

Za postulowaną płaszczyznę rozwoju kapitału intelektualnego w ujęciu makro i mikroekonomicznym uznano wysoki poziom rozwoju bezpieczeństwa ludzkiego w kraju. Szczegółowe zagadnienia wykładu odnosiły się do społecznych determinantów, generowanych poprzez działania kierownicze w jednostkach organizacyjnych Policji, w zakresie głównych składników jej kapitału intelektualnego, za które przyjęto kapitał ludzki, kapitał organizacyjny (strukturalny) oraz kapitał społeczny (relacyjny). Determinanty oraz szczegółowe części składowe kapitału intelektualnego Policji zostały omówione w podejściu normatywno-jakościowym, które wynika z ustawowej misji Policji i prawnych norm jej funkcjonowania. Zostały także sformułowane wyzwania organizacyjno-koncepcyjne Policji w zakresie wzrostu poziomu kompetencji zawodowych i społecznych funkcjonariuszy Policji, poprawy ich poziomu bezpieczeństwa psychologicznego, które jest uznawane za czynnik sprawczy rozwoju aktywów intelektualnych w wyniku systematycznego uczenia się, rozwijania innowacyjności i myślenia systemowego, a także zaangażowania w służbie na rzecz dobra wspólnego.  

Prowadzący wykład wskazał, że z treściami wygłoszonego wykładu w ścisłej korespondencji pozostają problemy kolejnego doskonalenia lokalnego zaplanowanego na dzień 12 marca br. pod tytułem: „Marketing wewnętrzny w Policji”. Kierownictwo Instytutu Nauk Społecznych zaprasza kadrę kierowniczą Uczelni do aktywnego uczestnictwa w zaanonsowanym doskonaleniu lokalnym.

 

Tekst: mł. insp. Anna Zubrzycka INS APwSz
Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz