Herb Polski

Przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Ratownictwa Akademii Policji w Szczytnie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy, przeprowadzili ćwiczenia podczas wystąpienia zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych. Ćwiczenia były zaaranżowane i nadzorowane przez nauczycieli akademickich z Zakładu Wychowania Fizycznego Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych APwSz.

8 lutego 2024 r. na terenie zespołu strzelnic krytych Akademii Policji w Szczytnie odbyła się symulacja ratownicza, związana z działaniami podczas wystąpienia zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych, tj. zdarzeń masowych. Scenariusz działań dotyczył zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy na wybuch na terenie campusu i związane z tym wystąpienie bezpośredniego zagrożenia dla znacznej ilości osób. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ratownictwa - SKNR niezwłocznie przystąpili do segregacji poszkodowanych według priorytetu obrażeń (triage). Udzielali wstępnej pomocy oraz z uwagi na późniejszą wtórną możliwość wystąpienia zagrożenia wybuchem ewakuowali poszkodowanych w miejsce bezpieczne, gdzie ponownie dokonali segregacji i ustalili punkty opieki nad rannymi. Na końcu działań przekazali poszkodowanych pierwszemu przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego oraz wspierali dalsze czynności ratujące życie.

Ćwiczenia związane były z realizacją kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach spotkań SKNR oraz prowadzonych w tym samym czasie konsultacji. W symulacji uczestniczyli słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego, przedstawiciele Koła Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także studenci kierunku „Nauka o Policji”. Uczestnictwo w działaniach podczas zdarzeń masowych zdecydowanie przekłada się na uzyskanie specjalistycznej wiedzy, a także zgodnie z opinią uczestników jest ciekawym doświadczeniem pozwalającym zarówno zweryfikować swoje umiejętności jak również zwiększyć wyobrażenie o dalszych zagrożeniach występujących podczas stosowania procedur ratowniczych.

Jednym z elementów symulacji było również udzielanie informacji z miejsca zdarzenia środkom masowego przekazu. Działalność prasowo-informacyjną w Policji prowadzą, w zakresie swojej właściwości, komendant główny Policji, komendanci wojewódzcy Policji, komendant stołeczny Policji oraz komendanci powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji, z tym, że jest ona wykonywana za pośrednictwem rzeczników prasowych (na poziomie KGP i KWP) oraz oficerów prasowych (na poziome KPP, KMP, KRP). Zgodnie z Zarządzeniem nr 1204 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji osobami upoważnionymi do udzielania informacji są również inni funkcjonariusze lub pracownicy Policji. Ww. zarządzenie zezwala na udzielanie informacji bezpośrednio przez funkcjonariuszy Policji będących na miejscu wykonywania czynności. Informacji może udzielić każdy obecny na miejscu wykonywania czynności funkcjonariusz Policji. Zgodnie z ww. zarządzeniem, jeżeli znajduje się tam kilku funkcjonariuszy Policji, informacji udziela ten funkcjonariusz, który kieruje działaniami, lub wyznaczona przez niego osoba.

Ostatnim etapem symulacji było omówienie zrealizowanego scenariusza. Każdy z uczestników mógł także wyrazić swoje zdanie i opisać wrażenia z udziału w przedsięwzięciu. Zajęcia przeprowadzili kom. Rafał Meler oraz sierż. szt. Dawid Żak z Zakładu Wychowania Fizycznego Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych APwSz.

 

Tekst: kom. Rafał Meler ISP/DKS APwSz
Foto: Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego APwSz