Herb Polski

W dniach 18-29 marca br. w Akademii Policji w Szczytnie odbywa się kurs specjalistyczny dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego. Jest to pierwsza w tym roku edycja szkolenia prowadzonego wspólnie przez nauczycieli akademickich z  Instytutu Nauk Prawnych oraz Instytutu Nauk Społecznych.

17 policjantów z całej Polski uczestniczy w kursie specjalistycznym, podczas którego zdobywają wiedzę niezbędną do dokonywania formalnej i merytorycznej oceny materiałów zgromadzonych w toku czynności wyjaśniających, wykonywania funkcji oskarżyciela publicznego w postępowaniu sądowym czy sporządzania środka zaskarżania. W ramach zajęć dydaktycznych oskarżyciele zdobywają wiedzę i kształtują umiejętności i kompetencje z zakresu szerokiego spektrum zadań i obowiązków służbowych, jakie realizują w jednostkach terenowych Policji. Zgłębiają wiedzę z zakresu materialnego prawa wykroczeń, prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,  kierowania i popierania przed sądem wniosków o ukaranie, a także stosowania zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w procedurze wykroczeniowej.  

Jako element dodatkowy, lecz niezbędny do rzetelnego pełnienia roli oskarżyciela publicznego, słuchacze zgłębiają wiedzę z zakresu komunikacji oraz wystąpień publicznych i autoprezentacji. Umiejętności te doskonalone są podczas symulacji rozpraw sądowych i mów końcowych, kiedy oceniane są kompetencje merytoryczne i komunikacyjne uczestników.

 

Tekst: podinsp. Sylwia Królicka INS, nadkom. Jakub Zaręba INP
Foto; Jacek Konieczny DKS APwSz