Herb Polski

21 czerwca br. o godzinie 10:00 na placu apelowym Akademii Policji w Szczytnie rozpoczęła się uroczysta promocja absolwentów Akademii Policji w Szczytnie na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji – podkomisarza Policji. Zgodnie z tradycją, przed uroczystością nadinsp. Roman Kuster – I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz insp. dr Agata Malasińska-Nagórny – Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie wraz z delegacją nowo mianowanych funkcjonariuszy złożyli wiązankę kwiatów, upamiętniając policjantów będących ofiarami zbrodni katyńskiej.

Inauguracja uroczystości

Uroczystą promocję mianowania absolwentów Akademii Policji w Szczytnie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji zainaugurowano oddaniem honorów sztandarowi, złożeniem meldunku nadinsp. Romanowi Kusterowi – I Zastępcy Komendanta Głównego Policji przez dowódcę uroczystości – nadkom. Tomasza Kozona, podniesieniem flagi państwowej na maszt oraz odegraniem i odśpiewaniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wystąpienie Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie

Insp. dr Agata Malasińska-Nagórny – Komendant-Rektor APwSz przywitała wszystkich gości biorących udział w uroczystości na placu apelowym. Pani Komendant-Rektor w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że „polska Policja zyskuje dzisiaj nową kadrę 241 bardzo dobrze wyszkolonych policjantów, którzy dołączają do kadry oficerskiej naszej formacji”. Insp. dr Agata Malasińska-Nagórny zwróciła się bezpośrednio również do bohaterów dzisiejszej uroczystości. – Jestem przekonana, że zostaliście Państwo prawidłowo przygotowani do realizowania najtrudniejszych zadań i obowiązków, a także decyzji jakie będziecie niejednokrotnie musieli podejmować w czasie pełnienia służby. Przyjmijcie proszę słowa gratulacji z okazji ukończenia Akademii Policji w Szczytnie i otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego – podkomisarza Policji — powiedziała Komendant-Rektor APwSz.

„Dostępując godności oficera Polskiej Policji, uroczyście ślubuję (…)”

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej mianowano 42 policjantki i 199 policjantów, absolwentów Akademii Policji w Szczytnie na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji.

Zastępca Komendanta Głównego Policji przyjął przysięgę, którą złożyło 241 promowanych.

Dostępując godności oficera Polskiej Policji, uroczyście ślubuję: dochować wierności Ojczyźnie i Społeczeństwu, bezwzględnie przestrzegać zasad określonych w etyce zawodowej, mając za najwyższą wartość poszanowanie ludzkiej godności, szanować przełożonych i podwładnych, być prawym, odważnym i nieugiętym, powierzone mi obowiązki wypełniać gorliwie i rzetelnie, kultywować pamięć o chlubnej historii Policji oraz o tych, którzy stracili życie wykonując obowiązki służbowe, dbać o honor i dobre imię polskiego policjanta – powtarzali donośnie nowo promowani po nadinsp. Romanie Kusterze odczytującym treść oficerskiej przysięgi.

Następnie nadszedł wyczekiwany moment – promocja na dwie generalskie szable. Ze zgromadzonych na placu pododdziałów absolwentów APwSz występujący kolejno w szeregach policjanci maszerowali do podestów, na których, po przyklęknięciu na prawe kolano, oczekiwali na symboliczne uderzenie szablą. I Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Roman Kuster wygłosił formułę: „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podkomisarzami Policji”, by następnie, wspólnie z Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. dr. Rafałem Kochańczykiem – przypieczętować akt promocji dotknięciem lewego ramienia piórem szabli generalskiej.

W dalszej kolejności, przedstawiciele duchowieństwa dokonali ekumenicznego błogosławieństwa na dalszą służbę dla nowych oficerów Policji.

Przemówienie okolicznościowe

Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia okolicznościowe. Poprzedzone sygnałem „Słuchajcie wszyscy” swoje wystąpienie jako pierwszy wygłosił nadinsp. Roman Kuster – I Zastępca Komendanta Głównego Policji, który podziękował najbliższym mianowanych za ogromne wsparcie, którym obdarzyli nowych oficerów polskiej Policji. Zwrócił się także do insp. dr Agaty Malasińskiej-Nagórny, na jej ręce składając wyrazy uznania dla całej kadry mundurowej i cywilnej Akademii Policji w Szczytnie.

Te osoby uczyniły, że dzisiaj z tych 2 szabli generalskich mogliście dostąpić tego zaszczytu, wstępując w korpus oficerów młodszych Policji. Gratuluję Wam z całego serca. Gratuluję także Waszym przełożonym. Proszę tylko o jedno: nigdy nie zapomnijcie słów roty ślubowania. Nigdy nie zapomnijcie słów dzisiejszej roty przysięgi oficerskiej – nadmienił nadinsp. Roman Kuster.

Ostatni głos zabrał przedstawiciel promowanych, podkom. Adam Doleżych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, który podziękował najbliższym za nieocenioną pomoc, cierpliwość i wyrozumiałość. Funkcjonariusz podziękował także kadrze naukowo-dydaktycznej APwSz za ogromne wsparcie, którego przyczyniło się do zdobycia przez nowo promowanych szlifów oficerskich oraz przekazaną wiedzę, która przyczyni się do profesjonalizacji działań w dalszym toku służby.

Zakończenie uroczystości

Promocja oficerska zakończyła się złożeniem przez dowódcę meldunku o zakończeniu uroczystości poprzedzonego defiladą zebranych pododdziałów. Nowi oficerowie Policji, w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej, Kompanii Reprezentacyjnej Policji oraz pododdziału towarzyszącego złożonego ze studentów studiów I stopnia na kierunku „Nauka o Policji” w APwSz, zaprezentowali się zaproszonym gościom oraz swoim rodzinom i bliskim.

W trakcie promocji oficerskiej obecni byli znamienici goście

W uroczystej promocji udział wzięli: nadinsp. Roman Kuster – I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz kadra kierownicza polskiej Policji.

Tego dnia obecne były również władze rządowe regionu warmińsko-mazurskiego na czele z Panem Andrzejem Pęzińskim – Pełnomocnikiem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego do spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego oraz samorządowe reprezentowane przez Pana Karola Furczaka – Wicestarostę Powiatu Szczycieńskiego i Pana Stefana Ochmana – Burmistrza Miasta Szczytno. Wśród przedstawicieli duchowieństwa byli obecni: ks. Andrzej Bołbot – Naczelny Prawosławny Kapelan Policji, ks. Marek Twardzik – Ewangelicki Duszpasterz Policji oraz ks. kan. mgr lic. Andrzej Adamczyk – Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Zbigniew Muszyński – Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Pan Rafał Sobolewski – reprezentujący Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Pan Paweł Oleszkiewicz – reprezentujący Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów oraz Pan Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych.

Podczas promocji gościliśmy także władze rektorskie i dziekańskie oraz przedstawicieli uczelni resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz resortu obrony narodowej, jak również uczelni partnerskich APwSz. Obecni byli: płk SG Krzysztof Muzyczuk – Prorektor-Zastępca Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, płk dr hab. inż. Jarosław Ziółkowski – reprezentujący Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, kmdr Robert Radoń – reprezentujący Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, ppłk pil. Jacek Latos – reprezentujący Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej, st. bryg. dr inż. Robert Piec – reprezentujący Rektora-Komendanta Akademii Pożarniczej, ppłk dr inż. Mariusz Kozioł – reprezentujący Rektora Akademii Sztuki Wojennej, Pani dr Magdalena Dubiella-Polakowska – Rektor Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, Pani Żaneta Jakimowska – Kanclerz Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, Pan dr hab. Sławomir Przybyliński – Prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Pan dr Mariusz Wawrzyniak – Prodziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.

W promocji oficerskiej udział wzięli szefowie jednostek i instytucji województwa warmińsko-mazurskiego współpracujących z Akademią Policji w Szczytnie: nadbryg. mgr inż. Michał Kamieniecki – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ppłk SG Daniel Wojtaszkiewicz – pełniący obowiązki Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, płk SG Mirosław Doroszkiewicz – Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, ppłk Piotr Rutkiewicz – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie, mjr Piotr Terebus – Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie Delegatury ABW w Białymstoku, Pan Jarosław Orłowski – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Pan Grzegorz Bukowski – Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Olsztynie, Pan Marek Bojarski – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie, Pan Artur Bekulard – Prokurator Rejonowy w Szczytnie, Pani Aleksandra Kalinowska – Prokurent i Dyrektor Ekonomiczno-Administracyjny Spółki Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, Pan Jarosław Witek – reprezentujący Dyrektora Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Pan Krzysztof Baszak – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Korpele, bryg. Zbigniew Stasiłojć – Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie, płk Marek Purzycki – Pełnomocnik Dyrektora Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA, podinsp. Paweł Przybyłek – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie, kpt. Tomasz Karpowicz – Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Szczytnie Aresztu Śledczego w Olsztynie oraz kpt. Michał Kobus – Szef Pionu Szkolenia 8. Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu.

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele związków zawodowych oraz stowarzyszeń policyjnych, senatorowie, profesorowie, kadra kierownicza i dydaktyczna, słuchacze i studenci naszej Uczelni.

Piknik rodzinny

Nieodłącznym elementem promocji oficerskiej jest piknik rodzinny złożony ze stoisk wystawionych przez zaprzyjaźnione służby. Wśród atrakcji przygotowanych w ramach pikniku z okazji dzisiejszej uroczystości były m.in.: pokaz pojazdów służbowych oraz gry i zabawy dla najmłodszych. Odwiedzający stoiska mogli również dowiedzieć się więcej o specyfice i zadaniach jakie na co dzień realizują funkcjonariusze służb mundurowych. Była to również okazja do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z policyjnymi maskotkami.

Wszystkim wystawcom, w tym funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym służb mundurowych i instytucji współpracujących z Uczelnią, którzy współtworzyli z nami piknik rodzinny – składamy serdeczne wyrazy podziękowania.

  

 

 

Tekst: sierż. Damian Gładek DKS APwSz
Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz
Video: Adam Gewartowski DKS APwSz
Dron: Wojciech Nowak DKS APwSz